ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์แรม ทิพวัน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-3559-1694
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพิน สมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 08-5730-4122
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ไกรกิจราษฎร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 08-64492193
ชื่อ-นามสกุล : นายทองชุบ พรมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-7195-0238
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพยัพ มั่นใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 08-2395-0511
ชื่อ-นามสกุล : พระสวน จิตตสงวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 08-3622-9934
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ดีจริง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-5015-5128
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ลิ้มละม้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-7195-1512
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชรินยา สุขย้อย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำโรง
เบอร์โทร : 08-7306-7394
ชื่อ-นามสกุล : นายแจ้ง ยิ้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-0689-0537
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง อัมพะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-8175-2263
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ รอดเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-3322-7243
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินดา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-4621-8097
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช เพิ้งมนต์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-2774-9322
ชื่อ-นามสกุล : นายเวก ทิพวัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-9061-8672
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบูรณ์ หนูหริ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-0513-0928
ชื่อ-นามสกุล : นางเสวย ทิพวัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-5735-2284
ชื่อ-นามสกุล : นางหรั่ง อยู่คง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-8170-1286
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ไกรกิจราษฎร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0818882589
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศ กระสินธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0873181061
ชื่อ-นามสกุล : นางพิชญาภา ไทยเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :