ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิชัย ไกรกิจราษฎร์
ครู คศ.3