ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุรินทรา จีนด้วง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม