ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การรับรางวัลเกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
การรับรางวัลเกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๑.รางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพด้าน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน (๒ ด้าน ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์) ลำดับที่ ๕
๒.รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๒ ด้าน (๒ ด้าน ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์) การประเมินคุณภาพด้าน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลำดับที่ ๕
๓.รางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศขึ้นไป ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลำดับที่ ๓
๔.รางวัลครูผู้สอนยอดเยียมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลำดับที่ ๓
๕.รางวัลระดับทองแดง โรงเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖.รางวัลระดับทอง โรงเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๗.รางวัลพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,10:59   อ่าน 41 ครั้ง