ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง
1การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 424.21 KB
2.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.51 KB
3.ระบบบริหารและสารสนเทศ
หลักฐานอ้างอิงปฐมวัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232 KB
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.62 KB
หลักฐานอ้างอิงขั้นพื้นฐาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.66 KB
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ติดตามตรวจสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.9 KB
โครงการที่สอดคล้อง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.35 KB
6. การประเมินภายใน
คำสั่งประเมินภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
7. จัดทำรายงาน
คำสั่งการจัดทำรายงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.85 KB
8. การพัฒนาอย่างเนื่อง
คำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปมาตรฐาน
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
นำเสนอ
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาดอนสำโรง