ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                  สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสำโรง
อำเภอกงไกรลาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
                         ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม  
อนุบาล 1  
อนุบาล 2  
ป.1 ๑๕  
ป.2  
ป.3 ๑๓  
ป.4 ๑๒ ๑๙  
ป.5  
ป.6 ๑๔ ๑๗  
รวม ๕๖ ๔๑ ๙๗  
 
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.61 KB