ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

๑.  จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา

๒.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๓.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน

๖.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลัก

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

๗.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน

๘.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน

๙.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

แนวทาง

PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB
เป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทาง

PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB