ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านดอนสำโรง เปิดทำการสอนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484  โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว  เป็นสถานที่เรียนมี นายโปร่ง  คงรอด บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวาให้ทางราชการเป็นที่ปลูกสร้างผู้บริจาคโรงเรียนตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันมีรายนามดังนี้

             1. นายวิธร   อุตสาหะกานนท์                                             2. นายพรม   โพธิ์สังข์

             3. นายสั้น   เฮงทรัพย์                                                           4. นายสถาน   อุตสาหะกานนท์

             5. นายสง่า   ธำรงรักษ์                                                          6. นายประดิษฐ์   ศรียี่สุ่น

             7. นายดุสิต   ไกรกิจราษฎร์                                                  8. นายสุชิน   เยโท้

             9. นายเฉลิมพล   ติดพรม                                                    10. นายอำนาจ   เชื้อวรสถิตย์
            11. นายประกิจ    สีนวล                                                       12.นางสาวชรินยา     สุขย้อย

                คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบกับงบประมาณต่อสร้างอาคารเรียนแบบ  001. ขนาด 2 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง ต่อมาได้รับงบประมาณเพื่อเติมอีก 1 ห้องเรียนรวมเป็น 3 ห้องเรียน เต็มตามรูปแบบ

                พ.ศ. 2506 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง จำนวน 3 ที่นั่งราคา 90,000 บาท

                พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ราคา 44,000 บาทและบ้านพักครู 1 หลังราคา 80,000 บาท

                พ.ศ. 2527 สปช.จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/2526ราคา180,000 บาทจำนวน 1 หลัง

                พ.ศ. 2529 สปช. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้าฝนแบบ ฝ.33 ราคา 3,500 บาท

                พ.ศ. 2530 คณะกรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองบริจาคเงินและแรงงานสร้างหอสมุด           เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชจำนวน 1 หลัง ปัจจุบันเป็นเพียงศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชเป็นเงิน 34,499 บาท และ สปช. ได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลังราคา 20,000 บาท

                พ.ศ. 2532 สปช. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 1 บ่อ ราคา 50,000 ปัจจุบันเป็นสระเลี้ยงปลา กบ. เพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นเงินครั้งแรก  20,000  บาท  ขุดสระน้ำและครั้งที่  2 – 15,000  บาท  ก่อสร้างส้วมแบบ  601/2526  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  ราคา  50,000  บาท  และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  103/2526  จำนวน  1 หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  358,000  บาท  โดยรื้ออาคารเรียนแบบ  001  และส้วมแบบองค์การโดยนำวัสดุไปสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนในปี  2534

                พ.ศ.  2533  สปช.  จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2534

                พ.ศ.  2533  สปช.  จัดสรรงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2534  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  3  ห้องเรียน  ราคา  70,000  บาท

                พ.ศ.  2538  สปช.  จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  601/2526  จำนวน  1  หลัง 2 ที่นั่ง

                พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณสมศักดิ์  เทพสุทิน  สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รอบโรงเรียนยาว 300 เมตร  กว้าง 4 เมตร  สูง 15 เซนติเมตร  คิดเป็นเงิน  360,000  บาท

                พ.ศ.   2543  นักเรียนบ้านดอนสำโรง (สาขาบ้านวังสะตือ)  ได้มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดอนสำโรง  เนื่องจากยุบโรงเรียน 
               ปัจจุบันจัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  มีนางสาวชรินยา   
สุขย้อย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน