ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายนิเทศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 20000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน103
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532 ปรับปรุง 2552
งบประมาณ : 758,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523 ปรับปรุง 2555
งบประมาณ : 440,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 601/2526 4 ที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532 ปรับปรุง 2555
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 601/2526 2 ที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538 ปรับปรุง 2555
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2540
งบประมาณ : สร้างเอง
เพิ่มเติม..